هیدرات متان

دسته : مقالات تاریخ انتشار :
فروش هیدرات متان

آیا تاکنون یخی را دیده اید که آتش بگیرد هیدرات متان یکی از منابع سـوختی اسـت که در زیر زمین موجود اسـت. بر اسـاس پیشبینی پژوهشـگران برآورد شـده اسـت که این ماده آینده ي انرژي جهان اسـت. هیدرات متان در مکان هایی تشـکیل میشـود که دما و فشـار دقیقا مناسـب باشـد مانند زیر زمین و اعماق دریا، معادن این ماده در سـرتاسـر جهان از جمله قطب شـمال و جنوب پراکنده شـده اسـت.

در نگاه اول این ماده مشـابه یخ سـاده اسـت اما در مقیاس مولکولی در حقیقت متان در شـبکههایی ازیخ به دام افتاده اسـت. محققان در این زمینه معتقد هسـتند که منابع متان هیدرات از مجموع منابع گاز طبیعی، نفت و زغال سـنگ بیشـتر اسـت. در حقیقت اگر روشـی ابداع شـود که بتوان این ماده را به شـکل اقتصـادي و ایمن اسـتخراج کرد بازي انرژي در جهان تغییر می کند.

تنها مشـکل پیش رو این اسـت که متان به عنوان یک گاز گلخانهاي، ۳۶ برابر مشـکلات محیط زیسـتی بیشـتري از کربن دي اکسـید ایجاد می کند. بسـیاري از اثرات منفی که این ماده بر روي طبیعت می گذارد به دلیل عدم رعایت ایمنی اسـتخراج اسـت. این ماده ممکن اسـت باعث تغییرات شـدید محیط زیسـتی گردد.

اگرچه برخی از محققان همچون اینگو پیکر از دانشـگاه اوکلند معتقد هسـتند که این ماده ارزش تحقیق و فرآوري به جاي زغال سـنگ را دارد. چرا که سـوزاندن این گاز ، کربن دي اکسـید کمتري تولید می کند علاوه بر آن این ماده همه جا هسـت و این باعث می شـود که دسـترسـی به منابع آن آسـانتر گردد .

هیدرات متان

کشـورهاي زیادي در طول ۲۰ تا ۳۰ سـال آینده راه حل سـبز تري براي اسـتخراج طولانی مدت این ماده پیدا خواهند کرد. علاوه بر آن کشـور هاي زیادي می توانند با اسـتفاده از این ماده به خودکفایی در انرژي برسـند، مانند کشـور ژاپن که یکی از وارد کننده هاي سـوخت هاي فسیلی است.

اوایل سال ۲۰۰۰ دانشمندان ژاپنی، چینی، نروژي، کانادایی و آمریکایی همگی در حال تحقیق در مورد پتانسیل هاي سوخت فسیلی متان هیدرات بودند. در سال ۲۰۱۳ تیمی از محققان در ژاپن موفق شدند اولین خط تولید آزمایشـی متان هیدرات را از اعماق اقیانوس ایجاد کنند. آنها هزار فوت پایین تر از بسـتر اقیانوس آرام را سـوراخ کردند و با اسـتفاده از تجهیزات خاص به وسـیله لوله، گاز را به سـطح منتقل کردند و امیدوارند که روش مطمئنتري از نظر اقتصـادي طی یک دهـه ایجـاد کننـد.

سایر مقالات ما:

انواع پارابن ها

متـاســفـانـه آزمـایش هـا بـا مشــکلاتی روبـه رو شــد امـا در می ۲۰۱۷ آنهـا مجـددا تلاش کردنـد. بـا توجـه بـه مطـالـب دانشـمندان در دانشـگاه سـنگاپور، در همان زمان محققان چینی روش اسـتخراج گاز به صـورت شـناور را ابداع کردند که با آن می توان متان هیدرات هاي موجود در اعماق دریاي جنوبی چین را بررسـی کرد به وسـیله این روش اسـتخراجی، آنها قادر شـدند روزانه ۳۵ هزار متر مکعب گاز بیشتري از آنچه در ژاپن انجام شده بود استخراج کنند.

 Call Now Buttonتماس