جدیدترین محصولات ما :

5b289c296349a

سیکلو پنتا سیلوکسان

سیکلوپنتاسیلوکسان بی رنگ، بی بو و غیر چرب بوده و جذب پوست نمی شود. در عوض، به سرعت از روی پوست تبخیر می شود. این ویژگی آن را یک ماده مفید در محصولات آرایشی که نیاز به خشک شدن سریع دارند، مانند ضد عرق ها و اسپر