جدیدترین محصولات ما :

گلوتامین

گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه بدن است. آمینو اسیدها اجزای سازنده پروتئین هستند. پروتئین ها برای اندام ها بسیار مهم هستند. آنها همچنین عملکردهای دیگری مانند انتقال مواد در خون و مقابله با ویروس ها و باکت