جدیدترین محصولات ما :

5227613-1280_119379463-canned-food-with-basket

مواد نگهدارنده طبیعی

نگهدارنده ها یک موضوع تکراری در بحث های عمومی هستند و هر زمان که رشد می کنند، بسیاری از مصرف کنندگان آنها را با مواد شیمیایی مضر و مدرن در مواد غذایی مرتبط می کند. اما، به عنوان یک نگاه کوتاه به گذشته، نشان م