جدیدترین محصولات ما :

فروش هگزان، قیمت هگزان

ان هگزان

هگزان ان هگزان یک ماده شیمیایی است که از نفت خام ساخته شده است. هگزان خالص یک مایع بی رنگ با کمی بوی ناخوشایند شبیه به بوی نفت است،  فشار بخار برای هگزان ۱۵۰ میلی متر جیوه در ۲۵ درجه سانتیگراد است این محصو