جدیدترین محصولات ما :

فروس سولفات

فروس سولفات

فروس سولفات آهن به صورت یونی به دو نوع سه ظرفیتی(فزیک)و دو ظرفیتی(فروس) است. آهن دو ظرفیتی (فروس) بیشترین قابلیت جذب را دارا میباشد، که بهترین محیط برای جذب این نوع آهن محیط اسیدی میباشد. اسید معده نیز از