جدیدترین محصولات ما :

فروس سولفات

فروس سولفات

آهن به صورت یونی به دو نوع سه ظرفیتی(فزیک) و دو ظرفیتی(فروس) است. آهن دو ظرفیتی (فروس) بیشترین قابلیت جذب را دارا می باشد، که بهترین محیط برای جذب این نوع آهن محیط اسیدی میباشد. اسید معده نیز از جمله اسی