جدیدترین محصولات ما :

بب

بنزیل بنزوات

بنزیل بنزوات دارای فرمول شیمیاییC6H5CH2O2CC6H5 هست. این ماده به صورت مایع ای بی رنگ وجود دارد. بنزیل بنزوات ممکن است تحت واکنش هیدروژناسیون کاتالیز شده توسط یک سیستم از [Ru (acac) 3] (که در آن Ru-rutheniu