جدیدترین محصولات ما :

افزودنی-های-مواد-غذایی

افزودنی های مجاز خوراکی

مقدمه افزودنی های مجاز خوراکی “GRAS”   به طور معمول به عنوان  مواد افزودنی امن شناخته می شود. طبق مقررات ۲۰۱ (ها) و ۴۰۹ قانون غذا، دارو و لوازم آرایشی فدرال (ماده) هر ماده ای که عمدا به مواد