جدیدترین محصولات ما :

کاروا

کارواکرول

کارواکرول چیست؟ کارواکرول یک فنل است که مشتق مونوترپن طبیعی cymene است. یک مهار کننده رشد باکتریایی، به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. فعال کننده قدرتمند پتانسیل گیرنده  V3 (TRPV3) و A1 (TRPA1) کانال های ی