جدیدترین محصولات ما :

خرید نیتریت سدیم , فروش نیتریت سدیم , قیمت نیتریت سدیم ,

سدیم نیتریت

سدیم نیتریت نیتریت سدیم به صورت کریستال و پودر سفید تا زرد کمرنگ می باشد. این محصول که در آب به خوبی محلول است و سریعا به یون سدیم و یون نیتریت تجزیه می شود. نیتریت سدیم برای تثبیت رنگ در ماهی و گوشت قرمز استفا