جدیدترین محصولات ما :

1032897608821001B

سدیم هیپوکلریت

هیپوکلریت سدیم چیست؟ هیپوکلریت سدیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaClO است. این شامل یک کاتیون سدیم (Na +) و یک آنیون هیپوکلریت (ClO-) است. همچنین ممکن است به عنوان نمک سدیم اسید هیپوکلروئید مشاهده شود. هنگامی که در آب