جدیدترین محصولات ما :

ثث

سوربات سدیم

سوربات سدیم نمک سدیم اسید سربیک است. فرمول آن NaC6H7O2 است و نام سیستماتیک سدیم (E، E) -HEXA-2،۴-DENOATE است. این یک افزودنی غذایی با E-number E201 است. ایمنی و اثرات بهداشتی بر خلاف سایر اسید های اسید سربیک ن