جدیدترین محصولات ما :

فروش سیکلو هگزانول، قیمت سیکلو هگزانول

سیکلو هگزانول

سیکلو هگزانول درخت کافور در سراسر چین و ژاپن رشد می کند، گرچه اکنون به طور مصنوعی به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. این درخت برای چوب و تولید روغن کافور برای درمان های مختلف قومی استفاده می شود. اگر