جدیدترین محصولات ما :

Ammonium chloride NH4Cl molecule isolated on white

آمونیوم کلراید (نشادر)

آمونیوم کلراید (نشادر) NH4Cl، نمک آمونیاک و کلرید هیدروژن است. استفاده اصلی آن به عنوان یک منبع نیتروژن در کود و به عنوان یک الکترولیت در سلول های خشک است و همچنین به طور گسترده ای به عنوان یکی از اجزای