جدیدترین محصولات ما :

ی

سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم بدون آب یک نمک آلومینیوم با فعالیت ادرارآمیز است. این عامل باعث جذب و تجزیه پروتئین آنتی ژن ها در محلول می شود. رسوب حاصل باعث بهبود ایمنی بدن واکسن با تسهیل انتشار آهسته آنتی ژن از ان