جدیدترین محصولات ما :

تت

سولفات فریک

سولفات فریک جامد بلوری یا پودر سفید خاکستری است. خطر اصلی تهدید به محیط زیست است. باید اقدامات فوری برای محدود کردن گسترش آن به محیط انجام شود. این ماده برای تصفیه آب و به عنوان یک تهویه کننده خاک استفاده می