جدیدترین محصولات ما :

بارگیری (2)

هیدروکسید لیتیم

هیدروکسید لیتیم یک هیدروکسید فلز قلیایی است. هیدروکسید لیتیم یک ترکیب غیر معدنی با فرمول LiOH است. این یک ماده بلورین سفید است. این محلول در آب است و کمی در اتانول محلول است و در فرم بدون آب به صورت تجاری و ب