جدیدترین محصولات ما :

potassium-permanganate-sample-full

پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسی ترکیب بسیار محلول در آب با کریستال های بنفش و طعم شیرین است. غیر قابل اشتعال، اما سوختن مواد قابل احتراق را تسریع می کند.  تماس با مواد قابل احتراق مایع ممکن است منجر به اشتعال به خودی خو