جدیدترین محصولات ما :

iba

ایزوبوتیل استات

ایزوبوتیل استات توسط واکنش استرینگ از اسید استیک و الکل مربوطه در حضور اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک تولید می شوند. این واکنش برگشت پذیر است و استات می تواند به صورت الکل و اسید استیک در حضور پایه های