جدیدترین محصولات ما :

Sorbitan-Tri-Stearate-STS-.jpg_300x300

سوربیتان تری استئارات (اسپن ۶۵)

سوربیتان تری استئارات ( اسپن ۶۵،STS ) این افزودنی مواد غذایی کرم رنگ، سخت، جامد مومی است با بوی مشخص و مزه ی مشخص. به عنوان یک افزودنی غذایی، E شماره E492 دارد. نام های تجاری برای پلی ساکاریدها عبارتند از