جدیدترین محصولات ما :

tasty jam

 پکتین

پکتین یک ماده طبیعی است (پلیساکارید) که در انواع توت ها، سیب و میوه های دیگر یافت می شود و یک نوع فیبر محلول در آب است پکتین یک گروه ناهمگن پلی ساکارید ساختاری اسیدی است که در میوه ها و سبزیجات یافت می