جدیدترین محصولات ما :

gincol-cp-cetyl-palmitate-500x500

ستیل پالمیتات

ستیل پالمیتات مشتق شده از اسید پالمیتیک و ستیل الکل است. این ماده به صورت جامد موم سفید، مولکول اصلی اسپرماتس است، مومی بسیار ارزشمند در جمجمه نهنگ است.  ستیل پالمیتات جزء برخی از نانوذرات لیپید جامد است. م