جدیدترین محصولات ما :

انواع آنزیم

انواع آنزیم ها

آنزیم ها در اصل پروتئین هایی هستند که توسط ارگانیسم های زنده تولید می شوند تا واکنش های متابولیکی و بیوشیمیایی خاصی در بدن ایجاد کنند. آنها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند که واکنش های بدن را تسریع می کن