جدیدترین محصولات ما :

فنول

فنول چیست؟ فنول ها شبیه به الکل ها دارای گروه های هیدروکسیل هستند که می توانند در اتصال هیدروژنی بین مولکولی شرکت کنند. در حقیقت، فنل ها پیوند هیدروژنی قوی تر نسبت به الکل دارند. فنول ها شبیه به الکل هستند