جدیدترین محصولات ما :

SodiumSaccharin

سدیم ساخارین

سدیم ساخارین یکی از قدیمی ترین شیرین کننده های مصنوعی در بازار است ساخارین یک شیرین کننده مصنوعی  غیر مغذی است با شکل ظاهری پودری بلوری و سفید رنگ و محلول در آب هست. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر شکر شیرین اس