جدیدترین محصولات ما :

خرید مالتو دکسترین , فروش مالتو دکسترین , قیمت مالتو دکسترین , نمایندگی مالتو دکسترین ,

مالتودکسترین

نام ماده: مالتو دکسترین، Maltodextrin شکل ظاهری: پودر سفید فرمول شیمیایی: C6nH(10n+2)O(5n+1) مالتو دکسترین از زنجیره خیلی بلند کربوهیدرات ها تشکیل شده است، که در آن مولکول های گلوکز به صورت تکرار وصل شده