جدیدترین محصولات ما :

sss

روغن کالاندولا

روغن کالاندولا یک روغن طبیعی است که از گلهای گلبرگ (Calendula officinalis) استخراج شده است. روغن کالاندولا که همان روغن گل همیشه بهار نامیده میشود دارای برگ هاي تحتاني قاشقي شکل و برگ هاي فوقاني سرنيزه