جدیدترین محصولات ما :

گوارگام

گوارگام

گوارگام (E412)،   یک پلی ساکارید ذخیره ای (آرد دانه ای) است که از گیاه گوار استخراج می شود. پودری سفید تا زرد رنگ و  پنج تا هشت بار ضخامت بیشتری نسبت به نشاسته. حلال در آب و  بی مزه، بی بو، و غیر سمی اس