جدیدترین محصولات ما :

4- Aminobenzoic acid molecule, PABA - main intermediate of vitamin B9, folic acid precursor, 2d and 3d vector illustration, isolated on white background, eps 10

آمینو اسید بنزوئیک

ایزومر اسید آمینو بنزوئیک که با پتریدین و اسید گلوتامیک همراه با اسید فولیک تشکیل می شود. اسید آمینو بنزوئیک یا اسید ۴-آمینوبنزوئیک یا به سادگی PABA یک ترکیب ارگانیک با فرمول مولکولی C7H7NO2 است. PABA