جدیدترین محصولات ما :

fe4e30a46e06f3d8c2a6024632cd37b5

پتاسیم نیتریت

پتاسیم نیتریت جامد بلوری جامد زرد رنگ با فرمول شیمیاییKNO۲ است. غیر قابل اشتعال، اما سوختن تمام مواد قابل احتراق را تسریع می کند. اگر مقادیر زیادی در آتش سوزی وجود داشته باشد یا اگر مواد قابل احتراق تق